روان پژوهی و مطالعات علوم رفتاری
ارائه خروجی به پایگاه های علمی زیر به معنی نمایه شدن نشریه در آن پایگاه ها نیست.