روان پژوهی و مطالعات علوم رفتاری

سردبیر


دکتر حسین جناآبادی استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 • hjenaabadiped.usb.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدعبدالمجید بحرینیان استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

روانشناسی بالینی

 • bhyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر اصغر آقائی جشوقاتی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

 • aghaeiakhuisf.ac.ir

مدیر مسئول


دکتر محمدعلی فردین استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

روانشناسی تربیتی

 • m.fardiniauzah.ac.ir
 • h-index: 7

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمود شیرازی دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

روانشناسی

 • mshiraziedpsy.usb.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر نوشیروان خضری مقدم دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

روانشناسی سلامت

 • khezri147uk.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر شهنام ابوالقاسمی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

روانشناسی عمومی

 • shyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


خانم دکتر زهرا نیک منش دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

روانشناسی عمومی

 • znikmaneshped.usb.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


خانم دکتر کبری حاجی علیزاده دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

روانشناسی سلامت

 • ph_alizadehyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


خانم دکتر فاطمه شهابی زاده دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

روانشناسی عمومی

 • s-hyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر بهمن کرد دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

روانشناسی عمومی

 • bahman_kordped.usb.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر راجر هو دانشیار دانشگاه بین المللی سنگاپور

روانپزشک

 • pcmrhcmnus.edu.sg

مدیر داخلی


خانم دکتر سمانه سلیمی استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

مدیریت آموزشی

 • samanesalimy2018gmail.com

ویراستار انگلیسی


عالیه میرزایی باغابری گروه آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

ادبیات انگلیسی

 • a.mirzaeiiauzah.ac.ir