روان پژوهی و مطالعات علوم رفتاری

 فصلنامه روان پژوهی و مطالعات علوم رفتاری با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (Committee on Publication Ethics : COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

قوانین حق مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت) در فصلنامه روان پژوهی و مطالعات علوم رفتاری رعایت می‌شود.

فصلنامه مطالعات مدیریت و توسعه پایدارروان پژوهی و مطالعات علوم رفتاری، دارای دسترسی آزاد برای عموم است.