روان پژوهی و مطالعات علوم رفتاری

سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

آدرس دفتر نشریه: زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

کد پستی: ۹۸۱۶۷۴۳۵۴۵

پست الکترونیک: m.fardin@iauzah.ac.ir